Enabling Press Release

Националната асоциация по биомаса (БГБИОМ) е партньор в нов проект:

Enabling Project

Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth

(Поощряване на нови подходи в биобазирани местни иновационни мрежи за растеж)

ENABLING е научноизследователски проект, финансиран от Horizon2020, програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, която има за цел да подпомогне разпространението на най-добрите практики и иновации в обезпечаването (производство, предварителна обработка) на биомаса за биобазираната промишленост (ББП). Проектът обединява водещи европейски изследователски / академични институции, лаборатории за анализ на биомаса, нестопански организации, индустриални асоциации за земеделие и биоикономика за подпомагане на селскостопанския или био-базиран бизнес.

Поощряването се основава на визията на консорциума, че биомасата за стойностни вериги за ББП може да подобри икономическия растеж, доброто управление на природните ресурси и да допринесе за създаването на работни места в регионите и страните, където тези вериги могат да бъдат разгърнати.

Консорциумът, състоящ се от 16 партньорски организации от 13 различни страни, е добре балансиран от гледна точка на всеобхватното познаване на сектора на биомасата, значителен опит в областта на научноизследователската и развойната дейност, стратегическата роля в трансфера на знания и консолидиране на опита при изпълнението на европейските проекти и международното сътрудничество.

Детайли

ID на проекта: 774578

Начална дата: 01/12/2017

Продължителност: 36 месеца

Повече информация за ENABLING можете да намерите на уебсайта и на социалните медии на проекта:

https://www.enabling-project.com/,

Twitter: @EnablingProject

LinkedIn: Enabling-BBP