B4B

Възприемане на висококачествена топлинна биоенергия в Европейските икономики (индустрия, търговия, селско стопанство, услуги) – Биоенергия за бизнеса (Bioenergy4Business)

Bioenergy4Business насърчава замяната на изкопаеми горива (въглища, нефт, газ), използвани за отопление, чрез достъпни източници на биоенергия (странични продукти от дървопреработвателна промишленост, горска биомаса, пелети, слама и друга селскостопанска биомаса) в страните от ЕС и извън тях.

Bioenergy4Business ще свърже политики и пазари в подкрепа на създаването на благоприятна среда, използването на добри модели за бизнес и финансиране, внимателна оценка и прилагане на биоенергийно отопление в бита и в топлофикацията, за използване на биомасата по енергийно и икономически ефективен начин.

Bioenergy4Business подкрепя развитието на политическите рамки за устойчива, печеливша и висококачествена топлина от биоенергия, която да допринесе за постигането на целите по националните планове 2020 ВЕИ в държавите-членки и да проправи пътя за използването на топлинна биоенергия след 2020.

Изтеглете брошура на проекта на български език.

B4B_Logo_300dpi (1)     EU