ЧЛЕНСТВО

The membership in BGBIOM can be:

(1) В АСОЦИАЦИЯТА съществува три вида членство:

 • А/ Пълноправно; 
 • Б/ Асоциирано;
 • В/ Почетно.

  (2) Пълноправни членове са онези членове, които са приети по установения в Устава ред като такива.

  (3) Асоциирани членове са онези членове, които съдействуват за постигане на целите на АСОЦИАЦИЯТА, но по обективни фактически или юридически причини не могат да имат статут на пълноправни членове.

  (4) Почетни членове на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат физически лица от страната и чужбина, които имат съществен принос за развитие на изследването, отглеждането и практическото приложение на биомаса в страната и в чужбина и са съпричастни към реализиране на целите на сдружението.

  (5) Асоциираните и почетните членове на АСОЦИАЦИЯТА имат всички права на пълноправни членове, с изключение на правото да бъдат избирани в управителните органи на АСОЦИАЦИЯТА. Те имат право на съвещателен глас при гласуване в Общото събрание.