ЗА НАС

Асоциацията не извършва стопанска дейност и не е ориентирана към печалба. Въпреки това извърша платени консултации и предпроектни проучвания в областта на биомасата и възобновяемите енергийни източници.

През годините асоциацията има променлив брой членове от различни бизнес сфери, както организации, така и частни лица. Основно броя и типа на участващите в работата на асоциацията са свързани с текущите проекти и проучвания.

Асоциацията се управлява от управителният съвет и се представя чрез председателя си.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО БИОМАСА В БЪЛГАРИЯ)