Уебинар по проект Enabling

А Н О Н С

За провеждане на Уебинар

от професор дсн Анна Аладжаджиян,

Национална асоциация по биомаса (БГБИОМ)

Ръководител за България на проект ENABLING, финансиран по Хоризонт 2020

www.enablingproject.com

Enabling Project

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 06.11.2020 г. от 14:00 ЕЕТ ще се проведе презентация-уебинар от професор дсн Анна Аладжаджиян. По време на уебинара ще бъдат представени данни за проект ENABLING (Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth), финансиран по Хоризонт 2020, с основна цел „Подобряване и систематизиране на сътрудничеството между заинтересованите страни и в частност източниците на потоци биомаса (производители) и обработващата и преработващата индустрия. Ще бъде представена и информация за стартирала наскоро COST акция CA 18220 European network of FURan based chemicals and materials FOR a sustainable development, която беше подпомогната и осъществена, благодарение на изпълнение на проект ENABLING.

Анна Аладжаджиян е родена в гр. Пловдив. Висше образование завършва във Физическия факултет на Софийския университет „Кл. Охридски“, след това там е редовен докторант. През 1979 г. получава научната степен доктор по физика, а през 2002 г. – доктор на селскостопанските науки. През 1976 г. постъпва като асистент в Аграрния университет – Пловдив. През 1988 г. се хабилитира като доцент, а през 2005 г. – като професор по физика. От 1996 до 1999 е ръководител на катедра „Физика и Математика“, а от 1999 г. до 2007 г. е Заместник ректор на Университета. Работи основно по оценка на физични свойства на растения при лазерни, електромагнитни и високочестотни радиовълнови въздействия и се е занимавала с енергетика на устойчивото развитие – изследване на биомасата като възобновяем енергоизточник.

Адрес на уебинара: https://meet.jit.si/OHuprAS

Пловдив 28.10.2020 г.